ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > ご利用ガイド > 外国語への対応(Foreign language)

本文

外国語への対応(Foreign language)

ページID:0008669 更新日:2019年2月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

Correspondence to foreign language (外国語への対応)

This site is the official website of Fukuchiyama City, a local government of Japan.
In this site, we introduce the translation service of the whole site in order to let Foreign residents know Fukuchiyama City.


本网站是日本当地政府福知山市的官方网站。  在这个网站,我们介绍整个网站的翻译服务,以便让外国居民知道福知山市。


本網站是日本當地政府福知山市的官方網站。  在這個網站,我們介紹整個網站的翻譯服務,以便讓外國居民知道福知山市。


이 사이트는 일본의 자치체 인 후 쿠치 야마시의 공식 웹 사이트입니다.  당 사이트에서는 외국 분들도 후 쿠치 야마시를 알리기 위해 사이트 전체의 번역 서비스를 도입하고 있습니다.

Este site é o site oficial da cidade de Fukuchiyama, um governo local do Japão.
Neste site, apresentamos o serviço de tradução de todo o site para que os residentes estrangeiros conheçam a cidade de Fukuchiyama.
Este sitio es el sitio web oficial de la ciudad de Fukuchiyama, un gobierno local de Japón.
En este sitio, presentamos el servicio de traducción de todo el sitio para que los residentes extranjeros conozcan la ciudad de Fukuchiyama.


Ang site na ito ay ang opisyal na website ng Fukuchiyama City, isang lokal na pamahalaan ng Japan.
Sa site na ito, ipinakilala namin ang serbisyong pagsasalin sa buong site upang ipaalam sa mga dayuhang residente ang Fukuchiyama City.


Этот сайт является официальным сайтом Фукукияма, местного правительства Японии.  На этом сайте мы представляем услуги перевода всего сайта, чтобы иностранные жители знали город Фукучияма.


Trang web này là trang web chính thức của thành phố Fukuchiyama, một chính quyền địa phương của Nhật Bản.  Trong trang web này, chúng tôi giới thiệu dịch vụ dịch thuật của toàn bộ trang web để cho cư dân nước ngoài biết đến thành phố Fukuchiyama.


このサイトは、日本の自治体である福知山市の公式ウェブサイトです。
当サイトでは、外国の方にも福知山市を知っていただくため、サイト全体の翻訳サービスを導入しております。

Translation Service (翻訳サービス)

Translate Fukuchiyama City website using free translation service of external site.
Because it is translated mechanically, it may not be the correct translation. Even if there are mistakes due to accuracy of translation, we can not assume any responsibility in Fukuchiyama City, so please be forewarned.

使用外部网站的免费翻译服务翻译福知山市网站。 因为它是机械翻译的,所以可能不是正确的翻译。即使由于翻译的准确性有错误,我们也不能在福知山市承担任何责任,所以请进行预先警告。


使用外部網站的免費翻譯服務翻譯福知山市網站。 因為它是機械翻譯的,所以可能不是正確的翻譯。即使由於翻譯的準確性有錯誤,我們也不能在福知山市承擔任何責任,所以請進行預先警告。


후 쿠치 야마시 웹 사이트를 외부 사이트의 무료 번역 서비스를 이용하여 번역합니다. 기계적으로 번역되기 때문에 올바른 번역이되어 있지 않은 경우도 있습니다. 번역의 정확도에 의한 실수 등이 있었다해도, 후 쿠치 야마시에서는 책임을 질 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.


Traduza o site Fukuchiyama City usando o serviço de tradução gratuito do site externo.
Porque é traduzido mecanicamente, pode não ser a tradução correta. Mesmo se houver erros devido à precisão da tradução, não podemos assumir qualquer responsabilidade na cidade de Fukuchiyama, então, por favor, esteja avisado.


Traducir el sitio web de la ciudad de Fukuchiyama mediante el servicio de traducción gratuito de un sitio externo.
 Debido a que se traduce mecánicamente, puede que no sea la traducción correcta. Incluso si hay errores debido a la precisión de la traducción, no podemos asumir ninguna responsabilidad en la ciudad de Fukuchiyama, por lo que le rogamos que nos avise.


Isalin ang website ng Fukuchiyama City gamit ang libreng serbisyo sa pagsasalin ng panlabas na site.
Dahil ito ay isinalin nang wala sa loob, hindi ito maaaring tamang pagsasalin. Kahit na may mga pagkakamali dahil sa katumpakan ng pagsasalin, hindi namin maiisip ang anumang responsibilidad sa Fukuchiyama City, kaya't mangyaring paunawa.


Переведите сайт Fukuchiyama City с помощью бесплатного сервиса перевода внешнего сайта. Поскольку он переведен механически, он может быть неверным. Даже если есть ошибки из-за точности перевода, мы не можем взять на себя ответственность в городе Фукучияма, поэтому, пожалуйста, будьте предупреждены.


Dịch trang web thành phố Fukuchiyama sử dụng dịch vụ dịch thuật miễn phí của trang web bên ngoài. Bởi vì nó được dịch một cách máy móc, nó có thể không phải là bản dịch chính xác. Ngay cả khi có những sai lầm do tính chính xác của dịch thuật, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào ở Thành phố Fukuchiyama, vì vậy xin được cảnh báo trước.


福知山市ウェブサイトを、外部サイトの無料翻訳サービスを利用して翻訳します。
機械的に翻訳されますので、正しい翻訳になっていない場合もございます。翻訳の精度による間違い等があったとしても、福知山市では一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

Google Translation Service (Google翻訳サービスについて)


You can translate Fukuchiyama City into English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Hangul, Portuguese, Spanish, Tagalog, Russian and Vietnamese using Google's translation service.


您可以使用Google的翻译服务将Fukuchiyama City翻译成英语,中文(简体),中文(繁体),韩语,葡萄牙语,西班牙语,他加禄语,俄语和越南语。


您可以使用Google的翻譯服務將Fukuchiyama City翻譯成英語,中文(簡體),中文(繁體),韓語,葡萄牙語,西班牙語,他加祿語,俄語和越南語。


Google 번역 서비스를 이용하여 후 쿠치 야마시를 영어, 중국어 (간체), 중국어 (번체), 한국어, 포르투갈어, 스페인어, 타갈로그어, 러시아어 및 베트남어로 번역 할 수 있습니다.


Você pode traduzir a cidade de Fukuchiyama para inglês, chinês (simplificado), chinês (tradicional), hangul, português, espanhol, tagalo, russo e vietnamita usando o serviço de tradução do Google.


Puede traducir Fukuchiyama City a inglés, chino (simplificado), chino (tradicional), Hangul, portugués, español, tagalog, ruso y vietnamita usando el servicio de traducción de Google.


Maaari mong i-translate ang Fukuchiyama City sa Ingles, Intsik (Pinapayak), Tsino (Tradisyonal), Hangul, Portuges, Espanyol, Tagalog, Ruso at Vietnamese gamit ang serbisyo sa pagsasalin ng Google.


Вы можете перевести Fukuchiyama City на английский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хангыльский, португальский, испанский, тагальский, русский и вьетнамский языки с помощью службы перевода Google.


Bạn có thể dịch thành phố Fukuchiyama sang tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (truyền thống), Hangul, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Nga và tiếng Việt bằng dịch vụ dịch thuật của Google.


Googleの翻訳サービスを利用して、福知山市を英語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、ハングル、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ロシア語およびベトナム語に翻訳できます。

English(英語)

Chinese(中国語 簡体)

Chinese(中国語 繁体)

Korean(韓国語)

Português(ポルトガル語)

español(スペイン語)

tagalog(タガログ語)

Русский язык(ロシア語)

Vietnamese(ベトナム語)


※Please be sure to read the terms of the Google translation service before use. (For Google Translation<外部リンク>)
※在使用之前,请务必阅读Google网站的有关翻译服务的各项条件。(关于Google翻译<外部リンク>)
※사용 전에 Google의 번역 서비스에 관한 조건을 반드시 읽어 주세요. (Google 번역에 대해)(Google 번역 정보<外部リンク>)
※Certifique-se de ler os termos e condições dos nossos serviços de tradução antes de usar.(Sobre o Google Translate<外部リンク>
※Asegúrese de leer los términos y condiciones del servicio de traducción de Google antes de usarlo.(Sobre la traducción de google<外部リンク>
※Tiyaking basahin ang mga tuntunin at kundisyon ng serbisyo sa pagsasalin ng Google bago gamitin.(Tungkol sa Google Translate<外部リンク>)
※Обязательно ознакомьтесь с правилами и условиями службы перевода Google перед использованием.(О Google Translate<外部リンク>)
※Hãy nhớ đọc các điều khoản và điều kiện của dịch vụ dịch thuật của Google trước khi sử dụng.(iới thiệu về Google Dịch<外部リンク>)
※使用の前にGoogleの翻訳サービスに関する諸条件を必ず読んでください。 (Google翻訳について <外部リンク>)